Vásárlási feltételek

TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉS  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Örömmel üdvözlünk Vevőink között. Kérjük, mielőtt megrendelésedet elküldenéd, az alábbiakat szíveskedj alaposan átolvasni:

1.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA

1.1. Jelen szerződés a Vevő, mint Tiefenbeck Éva Eladó szolgáltatását igénybe Vevője, valamint az Eladó Tiefenbeck Éva (székhely: 2336 Dunavarsány, Szabadság utca 13.) mint az áru Eladója közötti jogviszonyt szabályozza.

1.2. Jelen szerződés alapján a Vevő és az Eladó köt egymással szerződést áruértékesítés körében, távközlő eszköz (e-mail), valamint fax használata útján.

Az Eladó adatai:                                       Tiefenbeck Éva

Cím:  2336 Dunavarsány, Szabadság utca 13.
Telefon: 06 70 577 3900
e-mail: info@evabeauty.hu
web: www.evabeauty.hu
adószám:  66152864-1-33

2.) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

2.1. A webáruházában (www.evabeauty.hu) történő vásárlás elektronikus úton (azaz e-mailben és online) lehetséges, magyar nyelvű megrendelés elküldésével. Levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.

2.2. Az áruházban mindenki vásárolhat, aki elfogadja jelen általános szerződési feltételeket és magára nézve azokat kötelezőnek ismeri el.

2.3. A szerződéskötés menetéről, az ahhoz szükséges technikai lépésekről jelen általános szerződési feltételek, valamint a weboldalunkon található információk alapján tájékozódhat.

2.4. A megkötött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, amely a Szolgáltató által iktatásra nem kerül, de a Vevő kérésére bármikor hozzáférhető.

3.) A BEMUTATOTT TERMÉKEK

3.1 A Vevő a termékek jellemzőit a konkrét termék információs oldalából tudhatja meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az Eladó nem vonható felelősségre.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott áru és adott kiszerelése mellett feltüntetett bruttó ár.

4. GARANCIA, SZAVATOSSÁG:

4.1. Minden áru első osztályú, megfelelő minőségű termék.

4.2. Az Eladó az általa eladott áruk állagára, azok jellegénél fogva- szavatosságot csak a csomag kikézbesítéséig vállal. Az Eladó nem vállal garanciát a helytelen tárolás vagy alkalmazás miatt bekövetkező káreseményekért.

4.3. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. A www.evabeauty.hu megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

5. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

5.1. Az Eladó Webáruházában történt rendeléssel minden Vevő kijelenti, hogy elfogadja jelen általános szerződési feltételeket, illetve tisztában van a rendelés menetével, amely jelen ÁSZF 1. sz. elválaszthatatlan mellékletét képezi.

5.2. Megrendelést leadni lehetséges a weboldalon, valamint közvetlenül emailben és telefonon a +36 70 577 3900 telefonszámon is.

5.3 Minden megrendelés e-mailen visszaigazolásra kerül. Előfordulhat telefonon történő utólagos egyeztetés is. Ha a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb negyvennyolc órán belül nem érkezik meg a Vevőhöz, a Vevő mentesül a szerződéses kötelezettségei alól. A csomagok feladása futárszolgálati cég útján kerül kiszállításra a lehető legrövidebb időn belül. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, ha a Vevő a személyes adatok oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az Eladó felelősséget nem vállal.

5.4. A kiszállítást megelőzően az Eladó értesítést küld a Vevőnek a feladás időpontjáról. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az e-mailben közölt időszakban a csomag átvételét a megadott szállítási címen biztosítsa.

5.5. Amennyiben az első kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a futárszolgálat –a értesítést hagy és felveszi a Vevővel az általa a megrendelésben megadott telefonszámon a kapcsolatot és egy egyeztetett időpontban újból kiszállítja a csomagot. Ezen túlmenő újbóli kézbesítést az Eladó csak a sikertelen kézbesítés miatt felmerülő összes költség megfizetése után kísérli meg. A futárszolgálat a csomagot a Vevő által megadott szállítási címre szállítja ki munkaidőben 8-16 óra között.

5.6. A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

6. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

6.1 A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét kizárólag e-mailen jelezheti. A határidőben történő elállás esetén a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

6.2 A forgalmazott áruk jellegéből adódóan a Vevő a kiszállítást követően a szerződéstől nem állhat el.

7. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

7.1. Az Eladó Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

7.2. Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alább – nem kimerítően – felsorolt pontokban foglaltak okok miatt felmerülő károkért, bármilyen okból is következtek azok be:

-Az Interneten küldött és/ vagy fogadott bármilyen adat harmadik (illetéktelen) személy által történő megismerése, azokkal való visszaélése.

-Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza vagy késlelteti a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

-Bármilyen, a kommunikációs vonalakon vagy vételi eszközben történő meghibásodás.

-Bármilyen adat elvesztése.

-Bármely szoftver nem megfelelő működése.

-Bármilyen programhiba, szokatlan esemény vagy technikai hiba következményei.

7.3. Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás az Eladó Webáruházban történt megjelentetés időpontját követően – automatikusan – lép életbe. A megrendelés elküldését követő árváltoztatás nem érinti a szerződésben meghatározott vételárat.

7.4. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor az online megtalálható az Eladó web áruházában. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A módosítás a folyamatban lévő megrendelésekre nem érvényes.

7.5. Az Eladó nem vállal felelősséget semmilyen, az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárért. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen általános szerződési feltételek tárgyát képező áruk egy része emberi fogyasztásra NEM ALKALMAS, kizárólag a megjelölt állatfajok számára használhatóak fel. Az emberi szervezetre esetleges jelleggel ártalmas termékek volta miatt kérjük a Vevőket, hogy gyermekek, illetve illetéktelenek (pl. idős személyek, szellemi képességekben korlátozottak, állatok, stb.) elől gondosan zárják el, hozzáférésüket akadályozzák meg. Vevő jelen kötelezettség megszegéséből eredő károkért az Eladó felelősséget nem vállal és felelősségre nem vonható.

7.6. Az Eladó szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait – a jogszabályok által nyújtott kereteken belül – bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét.

8.SZEMÉLYES ADATOK

8.1. A résztvevők személyes adatainak felhasználása a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.

8.2 Az Eladó a Vevők adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve esetleges alvállalkozóinak átadja. Az alvállalkozók az Eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

8.3 Külön rendelkezés hiányában az Eladó a rendeléskor megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztat akcióiról és újdonságairól. Az Eladó, Biomaris ilyen értelmű elektronikus levél megküldéséhez a Vevő jelen szerződési feltétel tudomásulvételével – automatikusan – hozzájárul. Vevő tudomásul veszi, hogy előzetes hozzájárulásnak minősül, ha az Eladó webáruházában megrendelést realizál vagy regisztrál. A Vevő az Eladó e-mail címére eljuttatott írásbeli nyilatkozatával bármikor – indokolás nélkül – kérheti, hogy a jövőben részére ilyen hírlevél ne kerüljön kiküldésre.

9. SZÁMLA ÉS FIZETÉS

9.1 Az Eladó a Vevő által megadott adatok felhasználásával minden Vevőnek számlát állít ki, amelyet a megrendelőnek elküld.

9.2. A számlát utólag módosítani nem áll módunkban.

9.3. Minimális rendelési érték nincs meghatározva. A fizetés történhet utánvéttel vagy a visszaigazolás után a bankszámlánkra történő átutalással. Átutalás esetén a csomagokat az ellenérték bankszámlára érkezése után haladéktalanul postázzuk Vevőink részére.

9.4. Rendelést csak a visszaigazolást követően a fizetési határidőig teljesített banki átutalás esetén tudunk teljesíteni. Amennyiben a visszaigazoláson feltüntetett fizetési határidőig, illetve a felszólítást követő három napon belül nem érkezik meg az átutalás, a megrendelés automatikusan törlésre kerül.

10. IRÁNYADÓ JOG

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar hatályos jogszabályok az irányadók.

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen szerződési feltételek 2016.03.20. napjától hatályosak

Jelen ÁSZF hatálya a 2016.03.20. napját követően megkötött valamennyi jogviszonyra kiterjed.